Archivi del mese: maggio 2004

da "Bentu segundu, bentu de basciu"

° ° ° ° °

In custa natzioni bìsant totus. Est giai tempus de si nd’iscidai …

Sa temporada

est giai inoi

At’a nasciri de-i s’atumbada de duus bentus,

giai arribat est s’ora, giai allutu est su braxeri de s’istoria.

Cumandat imoi su bentu de pitzus, ma est

arribendi su bentu de basciu, arribat su tempus malu … at a essiri de aicci …

Sa profetzia

est gia inoi

Candu s’at a apaxiai sa temporada, cando su proi e su fogu

ant a torrai sa paxi in terra, su mundu no at a essiri prus

su mundu, at a essiri calincunantra cosa mellus.

(Selva Lacandona, agosto 1992)

(Sub Comandante Marcos)

marcha_zapatista_subcomandante_ma rcos.jpg

da "Vento secondo, il vento di sotto"

° ° ° ° °

(…)"In questo paese sognano tutti. E’ ormai ora di svegliarsi …

La tempesta

è già quì

Nascerà dallo scontro dei due venti,

già giunge l’ora, già è acceso il braciere della storia.

Impera ora il vento di sopra, ma sta

arrivando il vento di sotto, arriva la tormenta … così sarà …

La profezia

è già quì

Quando si placherà la tempesta, quando pioggia e fuoco

restituiranno la pace alla terra, il mondo non sarà più

il mondo, sarà qualcosa di meglio.

(Selva Lacandona, agosto 1992)

(Sub Comandante Marcos)

marcos.jpg

Annunci

tempus brullanu

Custu tempus no si cumprendet prus, at a essere cumente naran tempus tropicale? boh! non disco, perou apo iscrittu custu sonetto.

Bona letura

Tempus brullanu
(in limba nuorese)

Dae cando es’ cumentzadu su beranu
Semper infatu tenzo su paracu
Aperi e tanca, cos’ ‘e bessire macu
Su tempus es’ diventande brullanu.

Zovanos e betzos mai l’aian connotu
In mesu de aba gai a sighidura
Poite in maju comintzabat sa calura
Cun grustios de zente istrumpaos in Su Poetu.

Puru in Sant’Efes sa zente in camisedda
In sos tzilleris bibende birra a isterzos
E apustis chenau totus a passizare.

Duncas su tempus bonu pàret galu indedda,
A custu no faghet a li ghettare irrocos,
Ca s’aba in Sardinna no depet prus mancare.

Tempus brullanu
(in limba campidanese)

De candu es’ cumentzau su ‘eranu
Sempri a coddu tengiu su paracu
Oberi e serra, cos’ ‘e diventai macu
Su tempus est diventau brullanu.

Giovanus e becius mai dd’iant connotu
In mesu ‘e acua aicci a sighidura
Puita in maju cumentzàda sa calura
Cun d’una surr’ ‘e genti isterrinaus in Su Poetu.

Puru in Sant’Efis sa genti in camisedda,
In is locandas bufendi birra a istrexus
I apustis cenau totus a passillai.

Duncas su tempus bonu parit atesu meda,
A-i custu no fait a ddi ghetai frastimus,
Ca s’acua in Sardinnia no depit prus mancai